Наукові публікації

 

Назва

(мовою оригіналу)

Характер

праці

Вихідні дані Обсяг,

cтор.

Співавтори
1 2 3 4 5
1.         Системы диагностики на автотранспорте на основе нейронных сетей. стаття Автомобильный транспорт, №12, 2003. – с. 62-67. (фахове видання) 6 С.Ф.Теленик,

В.П.Полторак

2.         Диагностический программный комплекс для анализа работы сети. стаття Вісник КДПУ, №3, 2003. – с. 47-49. (фахове видання) 3

 

3.         Реализация офтальмогеометрического подхода к идентификации человека. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №44. – 2006. – С. 240-253. (фахове видання) 14
4.         Оценка значимости признаков на основе многослойных нейронных сетей в системах диагностики автотранспорта. стаття Автомобильный транспорт, №13, 2003. – с. 52-55. (фахове видання) 4
5.         Гибридная 3-Х компонентная система идентификации человека на базе радиально-базисной нейронной сети. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №45. – 2006. – С. 135-149. (фахове видання) 15 В.П.Полторак
6.         Система распознавания образов на базе нечеткого нейронного классификатора. стаття Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы, №1(19). – 2007. – с. 66-74. (фахове видання) 9 В.П.Полторак
7.         Компактные ячеистые сверточные нейронные сети для локализации лица человека. тези Збірник тезисів міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів», Черкаси, 2007. 3
8.         Применение компактных ячеистых сверточных нейронных сетей для локализации лица человека. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №46. – 2007. – С. 68-74. (фахове видання) 7
9.         Применение сверточных нейронных сетей для локализации области лица человека. тези 5 Мiжвузiвський науково-практичний семiнар “Комбiнаторнi конфiгурацiï та ïх застосування”, Кiровоград, 18-19 квiтня, 2008: Матерiали семiнару.– 2008.– C. 30-31.– русский 2
10.     Обчислення над полем локаторів GF(q2) q-арного БЧХ-кода з мінімальною надлишковістю. тези IV Міжнародна науково-технічна конференція „ Інформаційно-комп’ютерні технології 2008”, 11–13 грудня 2008 р. 3 В.П.Полторак
11.     Программный комплекс для симуляции многопоточных нейронных сетей. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №49. – 2008. – С. 122-126. (фахове видання) 6 В.Е.Яшин,

С.В.Яцук

12.     Многопоточная эмуляция искусственных нейронных сетей произвольной топологии. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №50. – 2009. – С. 130-136. (фахове видання) 7 В.Е.Яшин,

С.В.Яцук

13.     Виртуализация сетей передачи данных в Dynamips. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №51. – 2009. – С. 147-149. (фахове видання) 3 В.В.Демчинський Е.С.Дорошенко
14.     Застосування  багатопотокового симулятора нейронних мереж до проблеми розпізнавання облич. тези V Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології». 20-22 травня 2010 р. м. Житомир. – с. 52-53. 2 В.Е.Яшин,

С.В.Яцук

15.     Застосування  багатопотокового симулятора нейронних мереж до проблеми розпізнавання облич. стаття Вісник ЖДТУ №1(52). – 2010. – С. 184-191. (фахове видання) 8 В.Е.Яшин,

С.В.Яцук

16.     Архітектура забезпечення безпечної міжмережевої взаємодії в Інтернеті. тези V Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології». 20-22 травня 2010 р. м. Житомир. – с. 53-54. 2 С.О.Халавчук
17.     Архітектура забезпечення безпечної міжмережевої взаємодії в Інтернеті. стаття Вісник ЖДТУ №1(52). – 2010. – С. 81-85. (фахове видання) 5 С.О.Халавчук
18.     Аспекти асимметричної маршрутизації в internet. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №53. – 2011. – С. 62-67. (фахове видання) 6 В.В.Демчинський Е.С.Дорошенко
19.     Архитектура обобщенных сверточных нейронных сетей. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №54. – 2011. – С. 229-234. (фахове видання) 6
20.     Застосування узагальнених згорточних нейронних мереж для розпізнавання людини за фотопортретом. тези Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “ Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ITOHT-2012)”. 25-27 квітня 2012, Т.1. – м. Черкаси, ЧДТУ. – с.67. 1
21.     Построение офтальмогеометрического классификатора для задачи распознавания человека по лицу. стаття Сборник статей ІІ международной заочной научно-технической конференции «Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации (ITRT-2012)», ч. 2. Апрель, 2012, г. Тольятти. – с. 24-33. 9
22.     Алгоритм получения офтальмологического числа для офтальмогеометрического классификатора. тези Тези Міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої дню науки. Т1. – 17-18 травня 2012, М. Житомир. – с. 64-65. 2
23.     Вплив параметрів згорточних нейронних мереж на якість розпізнавання людини за фотопортретом. тези Сучасні інформаційні системи і технології : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 15-18 травня 2012 р. / Ред. кол.: А.С. Довбиш, О.А. Борисенко, І.В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2012. — С. 37-38. 2
24.     Модифицированный алгоритм обучения сверточных нейронных сетей. стаття Cборник материалов. VII Международная научно-практическая конференция “ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”. 18 апреля 2012, г. Новосибирск: Издательство НГТУ. –  с 34-38. 5
25.     Исследование параметров сверточной нейрон-ной сети для задачи распознавания человека за фотопортретом. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №55. – 2012. – С. 135-140. (фахове видання) 6 С.Ф.Теленик
26.     Анализ и практика внедрения механизмов качества обслуживания. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №57. – 2012. – С. 129-132. (фахове видання) 4 В.В.Демчинський Е.С.Дорошенко
27.     Ускоренный алгоритм обучения сверточных нейронных сетей. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №57. – 2012. – С. 150-154. (фахове видання) 5
28.     Реалізація модифікованого алгоритму навчання згорточних нейронних мереж  з використанням pylearn2. тези Матеріали ХХІ міжнародної конференції з автоматичного управління. Автоматика-2014. ХXI Міжнародна конференція з автоматичного управління, присвячена 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І. Кухтенка. 23-27 вересня 2014. – м. Київ, НТУУ «КПІ. – с.30-31. 2 О.І.Хренов
29.     Management of critical IT-infrastructures. стаття Information and Telecommunication Sciences, 2014, Volume 5, Number 1.  – 2014. – С. 10-15. (фахове видання, 4б) 6
30.     Qualitative evaluation method of IT-infrastructure elements functioning. стаття 2014 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom). – 2014. – P. 165-169. (Scopus, 8б) 5 S.Telenyk, O.Rolick, D.Halushko, M.Bukasov, A.Pysarenko
31.     Розробка архітектури системи для моделювання згорточних нейронних мереж. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №59. – 2013. – С. 73-77. (фахове видання, 4б) 5 В.В.Цуркан,

О.І.Хренов

32.     Алгоритм структурної оптимізації нейронної мережі. стаття Вісник НТУУ «КПІ», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», №61. – 2014. – С. 169-173. (фахове видання, 4б) 5
33.     Комплексна система розподілення прав для віддаленого доступу до мережі керування стаття Молодий вчений, №7 (10), липень 2014 р. – с. 18-21. (провідне видання іншої держави, РІНЦ, 2б) 4 О.І.Ніколін
34.     Structural optimization of neural network in qualitative evaluation method of IT-infrastructure functioning стаття Information and Telecommunication Sciences, 2015, Volume 6, Number 2.  – 2015. – С. 36-43. (фахове видання, 4б) 5 S.Telenyk, D.Halushko,

V.Tsurkan

35.     Comparison between serialization formats стаття Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference “Problems and Prospects of Intergration of Science and Technology”, 26 May 2015. – p. 5-10. (2б) 6 K.I.Valchuk
36.     Qualitative evaluation method of IT-infrastructure functioning based on structural optimization of neural network стаття 2015 Second International Scientific-Practical Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology” (IEEE PIC S&T’ 2015), October 13-15. – Kharkiv, 2015. – p. 1-4 (Scopus, 8б) 4 S.F.Telenik,

O.O. Doroga-Ivaniuk, D.A.Halushko

37.     Застосування алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі в задачах класифікації даних стаття Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2015. – №62. – С.100-104. (фахове видання, 4б) 5 О.О.Дорога-Іванюк

Д.А.Ференс

В.В.Цуркан

38.     Реалізація алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі. стаття Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2015. – №63. – С.101-106. (фахове видання, 4б) 6 О.О.Дорога-Іванюк

Д.А.Ференс

 

39.     Критична інфраструктура: вразливості, загрози, ризики тези Тези доповідей. ІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії», 3-5 листопада. – Київ, 2015. – с. 46-47. 2 В.В.Мохор, І.О.Козлюк, В.В.Цуркан
40.     Метод побудови спайкових узагальнених згорточних нейронних мереж для розв’язання задачі розпізнавання емоційного стану людини тези Infocom 2015: Матеріали 1-ї Міжнародної конференції присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах, м. Київ, 24-25 листопада 2015 р. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. –  с. 32-33. 2 А.С.Ткачов
41.     Аналітика кібербезпеки: поняття, структура, задачі тези Материалы международной научной конференции ИТБ-2015, 21 октября. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – с. 162-163. 2 В.В.Мохор,
Є.В.Максименко, В.В.Цуркан
42.      Спайкові узагальнені згорточні нейронні мережі для розв’язання задач розпізнавання образів тези ICACIT-2015: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції з автоматичного управління та інформаційних технологій, м.
Київ, 11-13 грудня 2015 р. – К., 2015. – с. 96-99.
4 А.С.Ткачов, О.О.Дорога-Іванюк
43.     Аналіз моделей спайкових нейронів тези Матеріали міжнародної науково-технічної «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології», 17-20 листопада, Т.3 «Розвиток інформаційних технологій». – Київ, 2015. – с. 130-131. 2 В.Ю.Колісніченко
44.     Spiking neural networks тези Матеріали міжнародної науково-технічної «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології», 17-20 листопада, Т.3 «Розвиток інформаційних технологій». – Київ, 2015. – с. 58-59. 2 D.A.Vasylenko
45.     Життєвий цикл критичної ІТ-інфраструктури стаття Електроніка та зв’язок: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2015. – Т.20, №4. – С.100-105. (фахове видання, 4б) 6
46.     Life cycle of IT-infrastructure стаття Proceedings of The Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics 2015 (CITCEP 2015),

18-20 December 2015. – Krakow, 2015. – pp. 136-144. (2б)

9 O.O.Doroga-Ivaniuk

B.A.Mart

V.V.Tsurkan

47.     Розподіл ресурсів критичної ІТ-інфраст-руктури з використанням хмарних технологій стаття Електроніка та зв’язок: збірник наукових праць. – К.: №1(90) с. 42-49, 2016 г. (фахове видання, 4б) 8
48.     Критерій оптимальності побудови критичної ІТ-інфраструктури тези Актуальні проблеми розвитку науки і техніки: Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції, 20 грудня. Збірник тез. — Київ: ДУТ, 2015. — 10 с. 1 О.О.Дорога-Іванюк
49.     Умови створення критичних процесів або сервісів критичної ІТ-інфраструктури тези Матеріали V міжнародної науково-технічної «Проблеми інформатизації», 10-11 грудня. – Київ, 2015. – с. 58-59. 1 О.О.Дорога-Іванюк
50.     Дослідження методів тренування спайкових нейронних мереж тези Актуальні проблеми розвитку науки і техніки: Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції, 20 грудня. Збірник тез. — Київ: ДУТ, 2015. — 28 с. 1 В.Ю.Колісніченко
51.     Spiking neural networks for patterns recognition тези Актуальні проблеми розвитку науки і техніки: Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції, 20 грудня. Збірник тез. — Київ: ДУТ, 2015. — 24 с. 1 D.A.Vasylenko
52.     Designing Spiking Neural Networks стаття Proceedings of the XIIIth International Conference TCSET’2016, February 23 – 26, 2016, Lviv-Slavske, Ukraine. – pp. 124-127. (Scopus, 8б) 4 В.Ю.Колісніченко
53.     Оцінювання ризику безпеки інформації на основі спектрального підходу стаття ISSN 2411-1031. Information Technology and Security. July-December 2015. Vol. 3. Iss. 2 (5). – pp. 138-146. (фахове видання, 4б) 9 Є. Максименко В. Цуркан

О. Крук

54.     Порівняльний ана-ліз стійкості водяних знаків до модифікацій контейнера

 

стаття Summer Infocom 2016: Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 01-03 червня 2016 р. – К.: Вид-во «Інжиніринг», 2016. –  с. 55-58. (2б) 4 Х.І.Вальчук
55.     Функціональне моделювання системи керування ризиком безпеки інформації стаття Захист інформації. – 2016. – Том  18, № 1. – С. 74-80. (фахове видання, 4б) 7 В.В. Мохор,

В.В. Цуркан, О.М. Крук

56.     Процесна модель системи керування ризиком безпеки інформації тези Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 36-37. 2 В.В. Цуркан,

В.В. Мохор,

О.М. Крук

57.     Розробка аудіовізуальної системи розпізнавання мови стаття Scientific Journal «Science Rise», №12(41), 2017. – c. 42-47  (НМ видання, 2б) 6 О.Горносталь
58.     Використання ентропійного підходу для оцінювання ризиків безпеки інформації стаття Information technology and security. – 2016. – Vol. 4, Iss. 2 (7).  – P. (фахове видання, 4б). – с. 255-261 7 В.В. Цуркан,

В.В.Мохор,

С.М.Михайлов,

О.О.Бакалинський

Г.Я.Криховецький

І.О.Богданов

59.     Neural network structure optimization algorithm стаття Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, Vol. 12, №1, 2018. – pp. 5-13. – DOI: 10.14313 /JAMRIS_1-2018/1 (Scopus, 8б) 10 Grzegorz Nowakowski, O.O.Doroga-Ivaniuk
60.     Структурна оптимізація штучних нейронних мереж тези Summer Infocom 2016: Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 01-03 червня 2016 р. – К.: Вид-во «Інжиніринг», 2016. –  с. 32-33. 2 Д.А.Ференс
61.     Определение контуров лица методом ограниченного среднего сдвига тези Summer Infocom 2016: Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 01-03 червня 2016 р. – К.: Вид-во «Інжиніринг», 2016. –  с. 91-94. 4 І.Д.Мороз
62.     Дерево вузлів функціональної моделі системи керування ризиком безпеки інформації тези Безпека інформації в інформаційно-телекому-нікаційних системах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 травня 2016 р. – К. : НДЦ “ТЕЗІС” НТУУ “КПІ”, 2016. – Вип. 18. – С. 36. 1 В.В. Мохор,

В.В. Цуркан,  О.М. Крук

63.     Функціональна модель системи керування ризиком безпеки інформації стаття Актуальні проблеми моделювання ризиків і загроз виникнення надзвичайних ситуацій на обєктах критичної інфраструктури : ІІ-a міжнародна науково-практична конференція (Київ, 26 – 28 травня 2016 р.): тези доповідей. – Київ : УкрНДІЦЗ, 2016. – С. 216-221. – ISBN 978-966-7792-05-3. (2б) 5 В.В. Мохор,

В.В. Цуркан,  О.М. Крук

64.     Detection method of image modifications using perceptual hashing стаття 2016 ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомуніка-ційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016) / Збірник матеріалів науково-технічної конференції. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – с. 465-467. (2б) 3 K.Valchuk

 

65.     Модель потоків даних системи керування ризиком безпеки інформації тези Кібербезпека інформаційних технологій /// Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах : Матеріали V-ї міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 2 – 3 листопада 2016 р.). – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2016. – С. 229. – ISBN 978-617-652-164-8. 1 В.В. Мохор,

В.В. Цуркан,  О.М. Крук

66.     Cyber resilience: the concept of information security in cyberspace тези Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації», 22–25 лютого 2017 р. 2 В.В. Мохор,

В.В. Цуркан,  О.О. Дорога-Іванюк

67.     Метод вбудовування водяного знаку на основі характеристичних точок зображення стаття Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2017. – №65. – С.11-19. (фахове видання, 4б) 9 Х.І.Вальчук
68.     Оптимізація розміщення віртуальних машин у хмарних інфраструктурах за допомогою гнучкого алгоритму на базі генетичного програмування стаття Інфокомунікаційні системи та технології. – №1(1). – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://iconfs.net/

/uploads/number1.pdf.

(2б)

14 Д.А.Ференс
69.     Методологія імплементації ігрових адаптивних механік стаття Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2017. – №65. – С.34-42. (фахове видання, 4б)  

9

 

Г.В.Шпита

70.     The realization of neural network structural optimization algorithm стаття Annals of Computer Science and Information Systems (ACSIS), Vol. 11 (Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (DS–RAIT’17), Prague, Czech Republic, September 3 – 6), 2017. – p. 1365-1371. (Scopus, 8б) 6 Grzegorz Nowakowski, O.O.Doroga-Ivaniuk

 

71.     Usage of structural optimization algorithm of neural nets in problems of data classification стаття Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’ 2017), September 21-23, 2017 Bucharest, Romania. – Vol. 2. – pp. 983-987. (Scopus, 8б) 5 O.O.Doroga-Ivaniuk,

Ulyana Dzelendzyak,

Krzysztof Tomczyk

 

72.     Нейронна мережа алгоритму DeepStack для гри в у Leduc Hold’em стаття Мікросистеми, електроніка та акустика: збірник наукових праць. – К.: Т.20, №5 с. 63-72, 2017 г. (фахове видання, 4б) 8 В.Ю.Лісовий,

В.В.Цуркан

73.     Violent Crime Detection System стаття XIII International Scientific and Technical Conference

Computer Science and Information Technologies

Lviv, UKRAINE, 11 – 14 September, 2018. (Scopus, 8б)

10 V.Y.Kolisnichenko
74.     Comparison plagiarism search algorithms implementations стаття 2nd IEEE International Conference Advanced Information and Commu-nication Technologies – 2017 Next-Generation Net-working for the Internet of Things: 5G, SDN, NFV and Cloud Computing 4~7 July, 2017 // Lviv, Ukraine 4 S. Vashchilin,

H.Kushnir

75.     Застосування генетичного алгоритму для агентного моделювання поведінки об’єктів при виході з палаючою кімнати стаття Мікросистеми, електроніка та акустика: збірник наукових праць. – К.: №6(22) с. 71-78, 2017 г. (фахове видання, 4б) 8 А.С.Дембицький,

В.В.Цуркан

76.     Автоматичне розпізнавання музичних жанрів глибокими згортковими нейронними мережами стаття Електронна та акустична інженерія: збірник наукових праць. – К.: №1, с. 45-50, 2018 р. (фахове видання, 4б) 8 А.С.Хапілін,

В.В.Цуркан

77.     Застосування нейронних мереж для вирішення завдання генерації музики стаття Електронні системи та сигнали: збірник наукових праць. – К.: №4, с. 42-50, 2018 р. (фахове видання, 4б) 9 К.Д.Бельдяга, В.В.Цуркан
78.     Вибір методу інтеграції розподілених гетерогенних модулів для розробки корпоративних систем  

стаття

Вісник університету України: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – Київ: №1 (18), с. 14-22, 2016 (фахове видання, 4б)  

 

 

9

 

 

 

А.І.Йовенко

79.     Agent-based modeling of the human behavior with genetic algorithm  

 

 

 

стаття

2017 4th International Scientific and Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (IEEE PIC S&T’ 2017), October 10-13. – Kharkiv, 2017. – p. 87-92 (Scopus, 8б) 6 А.С.Дембицький
80.     Проектування критичних ІТ-інфраструктур з використанням розмічених транзиційних систем  

 

 

тези

Материалы V заочной научной конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в современной науке», 31 октября. – Харьков, 2017. – c. 48. 1
81.     Моделювання критичних ІТ-інфраструктур з використанням розмічених транзиційних систем  

 

тези

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (І Міжнародний симпозіум «Практичне застосування нелінійних динамічних систем в інфокомунікаціях», PREDT-2017), 9-11 листопада. – м.Чернівці, 2017. 2
82.     ТС-сумісна архітектура критичної ІТ-інфраструктури  

 

стаття

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2017. – №65. – С.123-126. (фахове видання, 4б) 4
83.     Розробка підходу до проектування, моделювання та дослідження критичної ІТ-інфраструктури стаття «Технологічний аудит та резерви виробництва». –2017. – №5/2 (37). – С.34-41. (фахове видання, 4б) 8
84.     Methodologies of implementation of adaptive mechanics for videogames стаття Proceedings of The Fourth International Conference on Automatic Control and Information Technology (ICACIT17), December 14-16, 2017 Cracow, Poland. (2б) 11 H. Shpyta
85.     Comparative analysis of the architecture designing platform for critical it infrastructure  

стаття

Information technology and security. – 2017. – Vol. 5, Iss. 2.  – P. (фахове видання, 4б). – с. 90-118 29 O.O.Doroga-Ivaniuk,

V.V.Tsurkan,

S.F.Telenyk

86.     Порівняльний аналіз методів представлення та обґрунтування архітектури критичної іт-інфраструктури стаття Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологі-чні системи та комплекси. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – No 33(1255). – С.42–54. – Бібліогр.:23 назв. – ISSN 2079-5459. (фахове видання, 4б) 11
87.     Мета-модель компенсаційно-декомпен-саційного підходу до проектування архітектури критичної ІТ-інфраструктури стаття Вісник університету України: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – Київ: №2 (17), с. 14-22, 2016 (фахове видання, 4б) 20
88.     Development of a model for optimal configuration components selection for architecture of critical IT infrastructure at its designing стаття «Технологічний аудит та резерви виробництва». –2017. – №6/2 (38). – С.19-27. (фахове видання, 4б) 9
89.     Meta model of compensatory-decompensational approach for architecture of critical IT infrastructure designing стаття 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering

(TCSET2018), February 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. (Scopus, 8б)

6
90.     Метод визначення забарвленості текстових повідомлень стаття Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2017. – №66. – С.20-26. (фахове видання, 4б) 8 А.В.Попко,

В.В.Демчинський

91.     Алгоритм підрахунку людей на основі методів комп’ютерного бачення стаття Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2017. – №66. – С.4-10. (фахове видання, 4б) 6 А.С.Антоосев
92.     Мурашиний алгоритм кластеризації тези «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-

НАУКА-2018», Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018 : Збірник праць. –

Вінниця : ВНТУ, 2018

– c. 100-103.

3 А.Н.Горносталь
93.     Визначення образ у коротких текстах тези Summer InfoCom 2018: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції з інформаційних систем та технологій, м. Київ, 20-21 травня 2018 р. – К.: Вид-во ТОВ “Інжиніринг”, 2018. – c.13-14. 2 А.В.Попко
94.     Дослідження впливу колірних моделей при визначенні кольорових характеристик об’єктів розпізнавання на зображенні тези Summer InfoCom 2018: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції з інформаційних систем та технологій, м. Київ, 20-21 травня 2018 р. – К.: Вид-во ТОВ “Інжиніринг”, 2018. – c.42-43. 2 А.С.Антосев
95.     Использование Amazon Connect для автоматизации колл-центра тези Summer InfoCom 2018: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції з інформаційних систем та технологій, м. Київ, 20-21 травня 2018 р. – К.: Вид-во ТОВ “Інжиніринг”, 2018. – c.17-18. 2 Р.І.Харабет
96.     Побудова чатботу на основі нейронних мереж тези Summer InfoCom 2018: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції з інформаційних систем та технологій, м. Київ, 20-21 травня 2018 р. – К.: Вид-во ТОВ “Інжиніринг”, 2018. – c.23-25. 3 О.В.Боярин,

І.С.Дячук

97.     Порівняння фреймворків машинного навчання тези Summer InfoCom 2018: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції з інформаційних систем та технологій, м. Київ, 20-21 травня 2018 р. – К.: Вид-во ТОВ “Інжиніринг”, 2018. – c.29-31. 3 К.Левченко
98.     Unsupervised pre-training with spiking neural networks in semi-supervised learning стаття IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) 08-12 October, 2018. (Scopus, 8б) 4 V.Kolisnichenko
99.     Порівняння часу виконання базових операцій фреймворків машинного навчання стаття Інфокомунікаційні системи та технології. – 2018. C. 27-31. – Режим доступу до ресурсу: http://iconfs.net//uploads/number2.pdf.(2б) 5 К.Левченко
100. Аналіз проблем побудови критичної ІТ-інфраструктури міністерства стаття Information technology and security. – 2018. – Vol. 6, Iss. 1 (10).  – с. 96-107. DOI: https://doi.org/ 10.20535/2411-1031.2018.6.1.153207 (фахове видання, 4б). 10 І.П.Бондаренко,

С.Г.Стиренко,

Т.Г.Шемседінов

101.  Моделі оцінювання ризику кібербезпеки тези Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах (PREDT-2018)»,8-10 листопада. – м.Чернівці, 2018. 1 В.В. Мохор,

В.В. Цуркан,  Ю.М. Штифурак

102.  Методи серіалізації даних тези Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах (PREDT-2018)»,8-10 листопада. – м.Чернівці, 2018. 2 Д.В. Ульянич
103.  Методи представлення та обґрунтування архітектури критичної ІТ-інфраструктури стаття Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 1. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 460 p. – pp. 197-237. 41 В.В. Цуркан
104.  Бібліотека контекстуальної валідації у середовищі .NET стаття Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 листопада 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – 252 c. – с. 173-177. 5 М.О. Троцький
105.  Модель розподілу ресурсів критичної іт-інфраструктури з чіткими параметрами на основі генетичного алгоритму стаття Information technology and security. – 2018. – Vol. 6, Iss. 2 (11).  – с. 124144. (фахове видання, 4б). 21 О.О.Дорога-Іванюк,

Д.А.Ференс

106.  Модель розподілу ресурсів критичної ІТ-інфраструктури з чіткими параметрами на основі методу рою часток стаття Електронне моделювання. – 2019. – Т. 41, № 2. – с. 1-15. (фахове видання, 4б). 15 О.О.Дорога-Іванюк,

Д.А.Ференс

107.  Технологія пошуку сумнівних записів при створенні єдиного реєстру ідентифікації фізичних осіб України стаття Information technology and security. – 2019. – Vol. 7, Iss. 2 (13).  – с. 114125. (фахове видання, 4б). 12
108. Using of machine learning algorithms without preliminary training in unconstant game systems  

 

 

 

стаття

2019 6th International Scientific and Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (IEEE PIC S&T’ 2019), October 08-11. – Kharkiv, 2019. – p. 369-374 (Scopus, 8б) 6 H. Shpyta
109.  Концептуальна модель описання архітектури системи управління інформаційною безпекою  

стаття

Безпека інформації. – 2019. – Т. 25, № 3. – с. 162-166. (фахове видання, 4б). 5 В.В. Мохор,

В.В. Цуркан

110.  A survey of parametric model verification methods  

стаття

Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, №1(479), 2020. – c. 82-91  (фахове видання, 4б). Doi: https://dpo.org/10.15589/ znp2020.1(479).10 10 В.В.Цуркан
111. Структури архітектури систем управління інформаційною безпекою  

стаття

Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2019. – Т. 9, №4. – с. 209-221. (фахове видання, 4б). DOI: 10.15276/imms.v9.no4.209 13 В.В. Мохор,

В.В. Цуркан,

Ю.М.Штифурак

112.  Моделі і методи представлення архітектурних рішень критичної ІТ-інфраструктури  

 

 

стаття

Modern engineering research: topical problems, challenges and modernity : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 524 p.  – pp. 127-156. Doi: 10.30525/978-9934-588-47-1.7 30
113. Архітектуризування системи управління інформаційною безпекою  

 

тези

Актуальні питання забезпечення кібербезпеки тазахисту інформації: Матеріали VІ міжнарод. наук.-практ. конф., 19 – 22 лютого 2020 / Редкол.: І.І. Тимошенко та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2020. – 117 с. – с. 82-84  

 

 

 

 

3

В.В. Мохор,

 

 

 

В.В. Цуркан,

Ю.М.Штифурак

114. Conceptualization of knowledge about informa-tion security management system  

Тези

in Proc. 4th International Scientific and Technical Conference “Computer and Information Systems and Technologies”, April 22-23, 2020, Kharkiv – Riga – Kyiv – Lviv – Baku, pp. 1. Doi: DOI: 10.30837/IVcsitic2020201370 2 Mokhor V., Tsurkan V., Shtyfurak Y.,
115. Використання Системного підходу до дослідження систем управління інформаційною безпекою Тези Матеріали науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», 18-22 травня 2020, Івано-Франківськ. – с. 144-145. 1 В.В. Мохор,

В.В. Цуркан

116. Метод концептуалізування системних досліджень систем управління інформаційною безпекою стаття Information Technology and Security, vol. 8, iss. 1 (14), pp. 92-101, 2020, doi: 10.20535/2411-1031.2020. 8.1.218012. (фахове видання, 4б). 10 В.В. Мохор,

В.В. Цуркан,

О. Бакалинський

117.  Prospects of innovative transformations in the development of a safe environment. Technological and legal aspects стаття Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes: Collective monograph. Volume 43. Katowice : Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021. 1239 p. – pp. 197-237. ISBN 978–83–957298–6–7 9 I. Berdychenko,

I. Bondarenko

118. Пошук реальних мережевих адрес веб застосунків використанням сервісу cdn стаття Проблеми інформатизації та управління. – Т.1, №65. – 2021. – с. 10-17. doi: 10.18372/2073-4751.65. 15300 8 М.В. Антонішин,

О.І. Місник,

В.В. Цуркан

119.  Theoretical and practical features of conducting a legal experiment on the territory of Ukraine стаття Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes: Collective monograph. Volume 43. Katowice : Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021. 1239 p. – pp. 197-237. 15 I. Berdychenko
120. Тактичний штучний інтелект з використанням нейронної мережі для стратегії в реальному часі Тези Матеріали LXVI міжнародної інтернет-конференції «Інновації науки ХХІ століття», 17 травня 2021, Дніпро, Україна. – с. 144-145. 3 О.А. Свириденко
121. Перспективи розвитку штучного інтелекту для ігор в жанрі стратегій в реальному часі Тези Матеріали  міжнародної інтернет-конференції «MODERN SCIENCE», 11-12 травня 2021, Х’юстон, США. – с. 144-145. 3 О.А. Свириденко